ประวัติโรงเรียนสุธี

โรงเรียนสุธีวิทยา

>475[1]

โรงเรียนสุธีวิทยา
Sutheewittaya School
386039_272699782794966_1051355224_n[1]
ประวัติโรงเรียนสุธีวิทยา
ชื่อโรงเรียน ประชาสงเคราะห์รังสรรค์
ข้อมูลทั่วไป ที่ตั้ง เลขที่ 51/5 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120 โทรศัพท์ 0-36 32-3173 , 0-4001-2777
ประวัติโรงเรียน โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์ ได้จัดสร้างขึ้นตามดำริของ ฯพณฯ จอมพล ป . พิบูลสงคราม เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2498 โดยกรมประชาสงเคราะห์จัดสร้างในที่ดินของนิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จำนวน 110 ไร่ อาคารเป็นตึก 2 ชั้น ตามแบบเลขที่ 170 ของกรมโยธาธิการ ขนาด 24 ห้องเรียน และอาคาร โรงฝึกงาน โรงอาหาร บ้านพักครู บ้านพักภารโรง ใช้ชื่อโรงเรียนว่า “ โรงเรียนมัธยมพระพุทธบาทสระบุรี ” เปิดเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดแผนกการศึกษาสงเคราะห์ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 5 กันยายน 2498 ทำการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ปีแรกที่เปิดทำการสอนมีเพียงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 โดยให้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 ขึ้นกับกองการศึกษาประชาบาล กรมสามัญศึกษา ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2499 โดย ฯพณฯ จอมพล ป . พิบูลสงคราม พ . ศ . 2504 ประกาศใช้แผนการศึกษาชาติใหม่และขยายการศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 จึงเปลี่ยนหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จนครบถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ในปีการศึกษา 2506 พ.ศ. 2506 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “ประชาสงเคราะห์รังสรรค์” พ.ศ. 2509 โอนจากกระทรวงศึกษาธิการ มาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2514 กระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงศึกษาธิการ ตกลงทำการแลกเปลี่ยนโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี กับโรงเรียนสุธีวิทยา สังกัด กรมสามัญศึกษา เพื่อขยายการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยยกอาคารเรียน อาคารประกอบ และที่ดินของโรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์ ให้แก่โรงเรียนสุธีวิทยา สำหรับอาคารเรียนอาคารประกอบและที่ดินของโรงเรียนสุธีวิทยา ยกให้แก่โรงเรียนพระพุทธบาท ส่วนโรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์ ให้ก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ แบบสามัญ 014 ขนาด 2 ชั้น 8 ห้องเรียน 1 หลัง งบประมาณ 370,000 บาท ในที่ดินของนิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท ซึ่งกรมประชาสงเคราะห์อนุมัติให้ 14 ไร่ 40 ตารางวา โดยสร้างแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2515 และย้ายมาเรียนในอาคารหลังใหม่ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2515 25 มิถุนายน 2516 ได้รับมอบที่ดินของนิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท เพิ่มอีก 17 ไร่ 2 งาน รวมเป็นที่ดินโรงเรียน 31 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา ต่อมาวันที่ 3 สิงหาคม 2538 สำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ ได้อนุญาตให้สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 2 สระบุรี ใช้ที่ดินจำนวน 1 ไร่ 65 ตารางวา คงเหลือที่ดินในปัจจุบัน 30 ไร่ 1 งาน 75 ตารางวา 1 ตุลาคม 2523 โอนสังกัดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 19 สิงหาคม 2542 ประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ . ศ . 2542 20 – 22 มกราคม 2546 รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก จากสำนักรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ปีการศึกษา 2546 ประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์ โดยเริ่มใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของช่วงชั้นที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของช่วงชั้นที่ 2 7 กรกฎาคม 2546 เปลี่ยนสังกัดเป็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสถานศึกษามีฐานะเป็นนิติบุคล ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 17 – 19 กรกฎาคม 2549 รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน เป็นพื้นที่ลุ่ม ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลพระพุทธบาท ชุมชนไม่มีปัญหายาเสพติด
ระยะทาง จากวัดพระพุทธบาท ถึง โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์ 3.5 กิโลเมตร

โรงเรียนสุธีวิทยา เป็นโรงเรียนประจำอำเภอพระพุทธบาท โดยมีชื่อ ตามสมณะศักดิ์ของ “พระสุธีคณาจารย์” (พระธรรมรัตนากร) อดีตเจ้าอาวาส วัดพระพุทธบาท ในครั้งแรก ได้ใช้อาคารของวัด เป็นที่เรียน มีนักเรียนจำนวน 44 คน เมื่อสร้างอาคารเรียนแล้ว ได้ตกลงแลกเปลี่ยน อาคารเรียน กับโรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์ ซึ่งอยู่ใกล้ๆกัน แต่มีเนื้อที่น้อยกว่า
ปัจจุบัน โรงเรียนสุธีวิทยา ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 112 ไร่ ริมถนนพหลโยธิน ห่างจากตัวอำเภอพระพุทธบาท ประมาณ 2 กิโลเมตร มีอาคารเรียน 4 หลัง มีหอประชุม 1 หลัง อาคารฝึกงาน 3 หลัง มีการจัด การเรียน การสอน ที่ทันสมัย นักเรียน ของโรงเรียนสุธีวิทยา ได้เรียนคอมพิวเตอร์ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เปิดทำการสอน ในระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย
สีประจำโรงเรียน คือ สี ม่วง – เหลือง
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน คือ พระมิ่งมงคล
คติพจน์ของโรงเรียน คือ “นตฺถิ ปญฺญฺา สมา อาภา” มีความหมายว่า “แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญา ไม่มี”

Sutheewittaya school is located at Phra Phutthabat District, Saraburi, provided cirricular from Matthayom 1 to 6. Sutheewittaya school,has 4 buildings,1 auditorium,has provided the high – technology media to the students.
Color of school : Purple – Yellow

351546[1]
นายอิทธิเดช คุลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุธีวิทยา
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

ถาพกิจกรรมที่นักเรียนมีส่วนร่วม
IMG_2294_resize.JPG[1]

IMG_2181_resize.JPG[1]

IMG_2327_resize[1]
การอบรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

>takbaat[1]</a

การทำบุญตักบาตรในตอนเช้าวันศุกร์
big-34688[1]

ธรรมะเดลิเวอรี่สู่โรงเรียนสุธีวิทยา

sam_5748[1]

sam_5736[1]

sam_5751[1]
กิจกรรม Big Cleaning Day ในวันศุกร์ของสัปดาห์ เวลา 14.40 – 15.30 (คาบเรียนที่ 7-8)

imagesCAPVUJYL
กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ CSR

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s